Главна дирекция „Поземлен регистър и кадастър“ ще наеме 426 договорени служители

Главна дирекция "Имотен регистър и кадастър".
Главна дирекция "Имотен регистър и кадастър".

За да бъдат наети в провинциалните обслужващи звена на Главна дирекция на поземления регистър и кадастър, общо 1 (четиристотин двадесет и шест) служители по договор, включително 425 (един) служители по договор на служба и 426 (четиристотин и двадесет- пет) Договорно наети техници, чийто регион, провинция и единица са посочени в приложения списък, бяха назначени на позициите на щат № 657. Договорно нает персонал ще бъде нает, за да бъде нает в рамките на обхвата на параграф (B) на член 4 от Закон за държавния служител, въз основа на груповото класиране на KPSS (B) съгласно подпараграф (b) от първия параграф на Приложение-2 от Принципите относно наемането на договорно нает персонал.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1) Да отговаря на условията, посочени в алинеи (657), (48), (1), (4), (5) и (6) от буква (А) на първа алинея на чл. 7 от Закон за държавните служители № 8.

2) Да не работи в публични институции и организации на договорна основа със същото звание като званието, за което се кандидатства.

3) Член 657/Б от Закона за държавните служители № 4; „Тези, които са наети по този начин, не могат да бъдат назначени на договорно назначени служители на институциите, освен ако не е изминала една година от датата на прекратяване, в случай че договорите им са прекратени от техните институции поради действие, противоречащо на принципите на услугата договор или ако те едностранно прекратят договора, с изключение на изключенията, определени с Указа на президента, през срока на договора. ” да се съобразят с разпоредбата.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И Продължителност
1) Заявленията ще се подават от 01.12.2022 г. до 11 г. в 12:2022 ч. чрез e-State Главна дирекция на поземления регистър и кадастър - Career Gate - Public Recruitment или Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​. Няма да се приемат заявления, направени лично, по куриер или по пощата.

2) Информация за резултата от KPSS на кандидатите, образование, факултет, който са завършили, военна служба, криминално досие и информация за самоличност ще бъдат получени чрез уеб услугите на съответните институции чрез електронно правителство по време на кандидатстване, така че няма да се изискват документи от кандидатите на този етап. Ако има грешка в посочената информация на кандидатите, те трябва да направят необходимите актуализации/корекции от съответните институции преди кандидатстване. Документите, които подават кандидатите, които имат право да бъдат назначавани, ще бъдат публикувани отделно.

3) Кандидатите, завършили учебни заведения в страната и чужбина и притежаващи приравненост по отношение на търсеното в настоящата обява образователна степен, е необходимо да качат документите си, доказващи приравнеността, в системата в pdf или jpeg формат.

4) Кандидатите от мъжки пол, които имат грешки в информацията за военната си служба, трябва да кандидатстват, след като военната им информация бъде коригирана от който и да е военен клон.

5) Кандидатите ще могат да следят резултатите от оценката на заявлението, процеса на назначаване и информацията за резултатите в Career Gate-Public Recruitment Platform и няма да бъдат изпращани писмени известия. От кандидатите се изисква да следят съобщенията, публикувани на уебсайта на Главна дирекция по поземлен регистър и кадастър (www.tkgm.gov.tr) относно процеса и постигнатите стъпки. 6) Кандидатите носят лична отговорност за попълването на техните кандидатури в Career Gate-Public Recruitment Platform и трябва да проверят дали процедурите за кандидатстване са изпълнени.

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари